Summit Automation

  »  

ATEX (Fr.: ATmosphères EXplosives) is een Europese richtlijn voor omgevingen waarin ontploffingsgevaar kan voorkomen.              

Het begrip ATEX wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen voor omgevingen waarin explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden kunnen voorkomen. De richtlijnen omvatten zowel gasexplosiegevaar als stofexplosiegevaar. In de Benelux zijn er ca. 80.000 bedrijven die aan de ATEX-wetgeving dienen te voldoen.

Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU en dus ook in de Benelux, waar explosiegevaar bestaat, voldoen aan de nieuwe ATEX 137-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG).

Preventie
Onnodig uit te leggen dat de preventie van explosies in situaties van ontploffingsgevaar van het allergrootste humanitaire, economische, juridische en morele belang is. Preventie dient plaats te vinden door de omstandigheden die voor een explosie kunnen zorgen zoveel mogelijk weg te nemen. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door de ontstekingsbronnen te verwijderen of door er voor te zorgen dat er geen brandbare gassen, dampen en/of stoffen aanwezig zijn buiten de veilige grenzen van de werkomstandigheden.

Wanneer de preventie van onverhoopte, mogelijke explosies niet mogelijk zijn, is de beheersing daarvan van eminent belang om daarmee de eventuele gevolgen zoveel te beperken.

ATEX-95
Een andere richtlijn is de ATEX 95-richtlijn (ook bekend als richtlijn 94/9/EG), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is en is dus voor deze context in relatie tot de producten die Summit Automation levert, het meest van belang.

Deze ATEX productrichtlijn beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. Specifieke eisen zijn opgenomen in Europese en internationale normen (o.a. NEN-EN-IEC 60079).

Explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX 95 voldoet moet gemerkt zijn met het communautaire "Epsilon x" logo in een regelmatig zeskant. Hier geldt geen plicht tot een gele achtergrond. Voor dat materiaal moet de leverancier een CE-verklaring van overeenstemming afleveren.

Explosiebeveiliging
Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden.

Principes voor explosiebeveiliging:

  • Primair - Voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof
  • Secundair - Elimineren ontstekingsbronnen (speciale behuizingen, intrinsiek veilig maken)
  • Tertiair - In uiterste geval, explosies gecontroleerd toelaten en beperken van de gevolgen door explosiebestendige constructies (bv. breekplaten, vlamdovers).

In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare stoffen niet voorkomen worden en omdat in bedrijfsomgevingen vaak mensen werken is het veelal niet praktisch om zuurstof weg te halen. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren.

Zone-indelingen
Onderdeel van ATEX 137 is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Binnen deze zones moet dan ATEX 95 goedgekeurde apparatuur toegepast worden. Explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:

Gas:

Stof:

Verklaring:

Zone 0

Zone 20

Een explosief gas-/stofmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit).

Zone 1

Zone 21

De kans op aanwezigheid van een explosief gas- of stofmengsel onder normaal bedrijf is groot (tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit).

Zone 2

Zone 22

De kans op de aanwezigheid van een explosief gas- of stofmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit).


Summit Automation B.V. en ATEX
Voor de producten van Summit Automation is natuurlijk met name de ATEX 95-richtlijn zeer van belang. Deze richtlijn is van toepassing op de fabrikanten van beveiligingssystemen en apparatuur die worden gebruikt op plaatsen (zie ATEX-137) waar ontploffingsgevaar aanwezig kan zijn. De richtlijn ATEX-95 geldt voor elektrische apparaten en systemen, maar ook voor niet elektrische, mechanische en/of pneumatische apparaten en systemen.

Bron:
Een zeer bewerkte versie van Wikipedia. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 

Summit Automation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Terug naar het algemene overzicht